HÀ NỘI: NÂNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày đăng 07/04/2022 | 14:47  | Lượt xem: 7
HÀ NỘI: NÂNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Ngày đăng 07/04/2022 | 14:46  | Lượt xem: 5
Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

HÀ NỘI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: TRIỂN KHAI NHIỀU CÁCH LÀM HAY

Ngày đăng 07/04/2022 | 14:44  | Lượt xem: 5
HÀ NỘI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: TRIỂN KHAI NHIỀU CÁCH LÀM HAY

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG

Ngày đăng 26/11/2021 | 10:01  | Lượt xem: 16
THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG

Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn thị trấn Tây Đằng

Ngày đăng 21/09/2021 | 07:43  | Lượt xem: 92
Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn thị trấn Tây Đằng

TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG

Ngày đăng 21/09/2021 | 07:39  | Lượt xem: 20
thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ, kết quả thực hiện của địa phương

Một số kết quả nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính tại Thị trấn Tây Đằng

Ngày đăng 09/08/2021 | 10:14  | Lượt xem: 40
Một số kết quả nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính tại Thị trấn Tây Đằng

Một số kết quả nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính tại Thị trấn Tây Đằng

Ngày đăng 07/08/2021 | 14:41  | Lượt xem: 80
Một số kết quả nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính tại Thị trấn Tây Đằng

HỎI - ĐÁP DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3, NIÊM YẾT DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘC 3,4

Ngày đăng 07/08/2021 | 14:39  | Lượt xem: 197
HỎI - ĐÁP DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3, NIÊM YẾT DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘC 3,4

Hoạt động đoàn thanh niên xã Tây Đằng

Ngày đăng 09/06/2021 | 11:31  | Lượt xem: 40
Hoạt động đoàn thanh niên xã Tây Đằng
LIÊN KẾT WEB SITE