Một số kết quả nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính tại Thị trấn Tây Đằng

07/08/2021 14:41

Nằm trên địa bàn trung tâm hành chính của huyện Ba Vì, thi trấn Tây Đằng luôn xác định công tác thực hiện cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển của địa phương. Trong thời gian qua, thị trấn Tây Đằng đã nỗ lực thực hiện đồng bộ công tác CCHC, đặc biệt là việc triển khai cơ chế “một cửa”, “ một cửa liên thông” hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

 

 

 

Hoạt động tiếp công dân tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa thị trấn Tây Đằng

 

 

Tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Thị trấn Tây Đằng. Khi các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ công chức nơi đây luôn cởi mở, tạo điều kiện tốt nhất, hướng dẫn tận tình để giúp người dân nhanh chóng giải quyết thủ tục hành chính.

Để có được kết quả như vậy, Đảng ủy, UBND thị trấn Tây Đằng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC). Căn cứ vào nội dung, chương trình CCHC của thành phố và huyện, ngay từ đầu năm, Đảng ủy thị trấn Tây Đằng đã ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo UBND thị trấn ban hành Kế hoạch công tác CCHC, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các văn bản của cấp trên về CCHC đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB,CC,VC,NLĐ) xây dựng các văn bản thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn phụ trách, nhất là cán bộ phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

 

 

Buổi họp giao ban về công tác Cải cách thủ tục hành chính của UBND thị trấn Tây Đằng

Ông Nguyễn Đại Hải - Chủ tịch UBND UBND thị trấn Tây Đằng cho biết: Thị trấn đã tổ chức họp, quán triệt đến các CB,CC đồng thời tiến hành rà soát thực hiện niêm yết công khai đầy đủ 141 TTHC tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Niêm yết công khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chương trình công tác hàng năm, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, dự toán thu chi ngân sách quý I, quý II và của năm 20221; tiếp tục tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Thực hiện kiểm tra và duy trì nghiêm túc việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tây Đằng cũng là một tróng số ít địa phương của huyện Ba Vì có tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân về công tác Cải cách hành chính.”

      Trong công tác ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, đến nay UBND thị trấn đã duy trì và sử dụng có hiệu quả các ứng dụng cơ bản như: thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, phần mềm một cửa. 100% hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật, theo dõi trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và 80% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước thị trấn được chuyển, xử lý trên phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp; 80% CB,CC, người hoạt động không chuyên trách sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp để điều hành, giải quyết công việc. 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc. Việc ứng dụng 07 phần mềm đã được CB,CC sử dụng hàng ngày và có hiệu quả trong giải quyết các công việc gồm phần mềm Hệ thống thư điện tử; phần mềm “Một cửa” dùng chung 3 cấp; phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; phần mềm Quản lý đơn thư; phần mềm đăng ký khai sinh điện tử của Bộ Tư pháp; Cổng dịch vụ công trực tuyến; phần mềm kế toán Misa. Việc sử dụng các phần mềm đảm bảo tốt cho công việc và việc thực hiện lưu trữ. 100% cán bộ công chức đã có máy tính kết nối internet, máy in và được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ để phục vụ việc nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu; cán bộ công chức thị trấn cũng tích cực, chủ động truy cập bảo đảm khai thác kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương, của thành phố, của huyện trên cổng thông tin điện tử của huyện. Các hoạt động chính, những văn bản quan trọng của địa phương ban hành đã được cập nhật trên trang thông tin điện tử của thị trấn, đáp ứng yêu cầu thông tin và phục vụ việc tra cứu của tổ chức, cá nhân.

       Đặc biệt thị trấn Tây Đằng luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Đến nay, tổng số cán bộ công chức của thị trấn là 23 đ/c, 02 cán bộ có trình độ thạc sĩ, 19 cán bộ công chức có trình độ đại học, 01 cán bộ có trình độ cao đẳng, 01 cán bộ trình độ trung cấp. Đồng thời, UBND thị trấn đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính, phân công 2 công chức trực tiếp làm nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và theo dõi việc giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Ngoài các ngày làm việc trong tuần theo quy định, UBND thị trấn phân công cán bộ, công chức và lãnh đạo trực, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để phục vụ cá nhân, tổ chức đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính khi có nhu cầu. Do đó, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa được thực hiện đảm bảo theo quy định. Nhờ vậy mà hồ sơ TTHC của công dân luôn được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Trong 6 tháng đầu năm 2021, thị trấn Tây Đằng đã tiếp nhận và giải quyết được 1.487 hồ sơ, trong đó đã giải quyết xong 1.485 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3 cho 302 trường hợp thuộc lĩnh vực Tư Pháp.

       Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện cho tổ chức và cá nhân đến liên hệ công việc, UBND thị trấn đã đầu tư các trang thiết bị cần thiết như bàn ghế làm việc, máy vi tính, máy in, tủ đựng hồ sơ, biểu mẫu; bàn ghế ngồi chờ của công dân; bố trí các bản niêm yết công khai thủ tục, trình tự giải quyết các TTHC để nhân dân tiện tra cứu. Việc triển khai thực hiện công tác CCHC theo cơ chế một cửa của thị trấn đã và đang tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới lề lối tác phong làm việc của đội ngũ CB,CC.

         Phát huy những kết quả đã đạt được và rút kinh nghiệm một số mặt còn hạn chế, năm 2021, thị trấn Tây Đằng tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, thường xuyên cập nhật, hoàn thiện các quy định về TTHC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân; gắn cải cách TTHC với quy chế dân chủ trên cơ sở công khai, minh bạch từng bước góp phần hiện đại hóa TTHC nhà nước tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.